Συναινετικό διαζύγιοΣυναινετικο διαζυγιο
Πότε εκδίδεται συναινετικό διαζύγιο;
Συναινετικό διαζύγιο εκδίδεται όταν υπάρχει κοινή συμφωνία των συζύγων για λύση του γάμου τους. (άρθρο 1441 ΑΚ) Συναινετικό διαζύγιο μπορεί να εκδοθεί τόσο στην περίπτωση του θρησκευτικού όσο και του πολιτικού γάμου.
Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου;
Για να εκδοθεί συναιντικό διαζύγιο θα πρέπει:
α) Να υπάρχει συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου τους.
β) Ο γάμος να έχει γίνει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την κατάθεση της αίτησης διαζυγίου στο Δικαστήριο. Δεν έχει σημασία εάν σε αυτό το διάστημα οι σύζυγοι συμβιώνουν ή βρίσκονται σε διάσταση.
γ) Η δήλωση της συμφωνίας των συζύγων θα πρέπει να γίνει σε δύο διαφορετικές συνεδριάσεις του Δικαστηρίου, οι οποίες πρέπει να απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον έξι μήνες. Η δήλωση αυτή γίνεται από τους συζύγους είτε αυτοπροσώπως στο Δικαστήριο είτε με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο το οποίο συντάσσεται ενώπιον Συμβολαιογράφου μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από κάθε συνεδρίαση. Αν από την πρώτη συνεδρίαση του Δικαστηρίου περάσουν δύο χρόνια, η δήλωση της συμφωνίας παύει να ισχύει.
δ) Σε περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα, θα πρέπει να προσκομίζεται έγγραφη συμφωνία των συζύγων που να ρυθμίζει την επιμέλεια των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά. Η συμφωνία αυτή προσκομίζεται στο Δικαστήριο κατά την πρώτη συνήθως συνεδρίαση, είναι όμως δυνατό να υποβληθεί και στη δεύτερη συνεδρίαση.
Ποιο είναι το αρμόδιο Δικαστήριο;
Αρμόδιο Δικαστήριο για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος της τελευταίας κοινής διαμονής των συζύγων ή στην περιφέρεια του Δικαστηρίου του οποίου έχει την κατοικία ένας εκ των δυο συζύγων, κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.
Ποια είναι η διαδικασία για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου;
Συντάσσεται από Δικηγόρο αίτηση η οποία κατατίθεται στο αρμόδιο Δικαστήριο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. (ληξιαρχική πράξη γάμου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, φωτοτυπίες ταυτοτήτων, συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, ιδιωτικό συμφωνητικό επιμέλειας τέκνων, κλπ). Στη συνέχεια ορίζεται η ημερομηνία δικασίμου, κατά την οποία μετά την διαπίστωση της υπάρξεως των προϋποθέσεων και των απαραίτητων εγγράφων, ο Πρόεδρος αναβάλει την υπόθεση για δικάσιμο πέρα των 6 μηνών. Μετά και από τη δεύτερη αυτή δικάσιμο, θα εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου.
Τι ακολουθεί την έκδοση της απόφασης του συναινετικού διαζυγίου;
Για να επισπευθεί η διαδικασία λύσης του γάμου, θα πρέπει μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης του συναινετικού διαζυγίου, να γίνει παραίτηση και των δύο συζύγων από τα ένδικα μέσα, ώστε να καταστεί η απόφαση τελεσίδικη. Στη συνέχεια και στην περίπτωση που πρόκειται για λύση θρησκευτικού γάμου, εκδίδεται μετά από αίτηση των συζύγων διαζευκτήριο από την αρμόδια Μητρόπολη, όπου καταβάλλεται και το σχετικό παράβολο. Τέλος, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πρέπει να κατατεθεί η απόφαση του Δικαστηρίου με τα σχετικά δικαιολογητικά στο αρμόδιο Ληξιαρχείο.

Πηγή: www.lawyers4you.gr