Διαζύγιο και διατροφή: Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε



Στις ερωτήσεις σας απαντούν οι νοµικοί Μαριλένα Ζηδιανάκη και Κίµων Σαϊτάκης

Θα οφείλω διατροφή στη σύζυγό µου µετά το διαζύγιο, εφόσον αυτή εργάζεται και µάλιστα λαµβάνει µεγαλύτερο µισθό από εµένα;

Οχι. Προϋπόθεση για διατροφή µετά το διαζύγιο είναι η «απορία» του δικαιούχου και η «ευπορία»του υποχρέου. Απορία σηµαίνει αδυναµίαγια την αντιµετώπιση µε ίδια µέσα των αναγκών που έχει ο σύζυγος, ενώ ευπορία σηµαίνει δυνατότητα καταβολής της διατροφής χωρίς να διακινδυνεύει η διατροφή του ίδιου του υποχρέου.

Είµαι µητέρα τριών ανήλικων παιδιών και για πολλά χρόνια δεν εργάζοµαι. Μετά το διαζύγιο δικαιούµαι να ζητήσω διατροφή από τον σύζυγό µου;

Εάν µετά τη λύση του γάµου δεν µπορείτε να εξασφαλίσετε τηδιατροφή σας από τα εισοδήµατά σας ή από την περιουσία σας, δικαιούστε διατροφής εφόσον σας δοθεί η επιµέλεια των ανήλικων τέκνων και για τον λόγο αυτό δεν µπορείτε να ασκήσετε κατάλληλο επάγγελµα.

Είµαι 57 ετών, αντιµετωπίζω σοβαρά προβλήµατα υγείας και γι’ αυτό τον λόγο δεν εργάζοµαι τα τελευταία χρόνια. Οµως έχω δική µου περιουσία και εισοδήµατα. Μπορώ να ζητήσω διατροφή από τον σύζυγό µου µετά το διαζύγιο;

Εάν κατά την έκδοση του διαζυγίου και έπειτα από αυτό βρίσκεστε σε ηλικία ή σε κατάσταση υγείας που δεν επιτρέπει να αναγκαστείτε να αρχίσετε ή να συνεχίσετε τηνάσκηση κατάλληλου επαγγέλµατος, τότε δικαιούστε διατροφή. Παρ’ όλα αυτά, εάν διαθέτετε περιουσία και εισοδήµατα που επαρκούν για τη διαβίωσή σας, δηλαδή δεν είστε άπορη, τότε δεν θα δικαιούστε διατροφής.

Παρότι έχουν περάσει τρία χρόνια µετά το διαζύγιο, δεν µπορώ να βρω σταθερή εργασία ώστε να ζήσω αξιοπρεπώς. Εχω δικαίωµα να ζητήσω διατροφή από τον σύζυγό µου που έχει σταθερό µισθό;

Οχι. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος της διατροφής δεν βρίσκει σταθερή, κατάλληλη εργασία ή χρειάζεται κάποια επαγγελµατική εκπαίδευση µπορεί να ζητήσει διατροφή µόνο µέσα στο διάστηµα τριών ετών από την έκδοση του διαζυγίου. Εφόσον παρήλθαν τα τρία χρόνια, δεν έχετε δικαίωµα διατροφής.

Ο σύζυγός µου πρόκειται να ξαναπαντρευτεί µετά το διαζύγιο και φοβάµαι ότι δεν θα είναι συνεπής στην υποχρέωση καταβολής της διατροφής µου. Τι µπορώ να κάνω γι’ αυτό;

Μπορείτε να συµφωνήσετε εγγράφως µε τον σύζυγό σας την εφάπαξ καταβολή του συνολικού ποσούτης οφειλόµενης διατροφής. Ακόµη και αν δεν καταλήξετε σε παρόµοια συµφωνία, µπορείτε να το ζητήσετε από το ίδιο το δικαστήριο, το οποίο θα κρίνει εάν συντρέχουν πράγµατι ιδιαίτεροι λόγοι προς την επιβολή εφάπαξ διατροφής.

Πότε µπορεί η διατροφή να αποκλεισθεί εντελώς ή να περιορισθεί;

Ο αποκλεισµός ή περιορισµός της διατροφής ενδέχεται να γίνει αν επιβάλλεται από σπουδαίους λόγους, ιδίως αν ο γάµος είχε µικρή χρονική διάρκεια ή αν ο δικαιούχος είναι υπαίτιος του διαζυγίου του ή προκάλεσε εκούσια την απορία του.

Σε ποιες περιπτώσεις παύει το δικαίωµα διατροφής;

Το δικαίωµα διατροφής παύει αν ο δικαιούχος ξαναπαντρευτεί ή συνάψει σύµφωνο συµβίωσης ή αν συζεί µόνιµα µε κάποιον άλλο σε ελεύθερη ένωση. Το δικαίωµα διατροφής παύει επίσης µε τον θάνατο του δικαιούχου, εκτός αν αφορά παρελθόντα χρόνο ή δόσεις απαιτητές κατά τον χρόνο του θανάτου του.

Συνάινετικο Διάζυγιο: Είµαστε παντρεµένοι πέντε χρόνια και συναποφασίσαµε να χωρίσουµε. Ποιες οι προϋ ποθέσεις και η διαδικασία για συναινετικό διαζύγιο; Ποιο δικαστήριο είναι αρµόδιο;

Για να κάνετε αίτηση συναινετικού διαζυγίου, βασική προϋπόθεση είναι να διήρκεσε ο γάµος σας τουλάχιστον ένα έτος. Εφόσον πληρούται αυτή η προϋπόθεση, µπορείτε να υποβάλετε δήλωση περί λύσης του γάµου,αυτοπροσώπως ή µε ειδικό πληρεξούσιο (δικηγόρο), σε δύο συνεδριάσεις που θα απέχουν µεταξύ τους τουλάχιστον έξι µήνες. Επιπλέον,πρέπει να ετοιµάσετε έγγραφη συµφωνία για τη ρύθµιση της επιµέλειας των τέκνων και της επικοινωνίας µε αυτά. Το δικαστήριο κατά τη συζήτηση της αγωγής διαζυγίου,που γίνεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, θα προσπαθήσει να σας συµφιλιώσει. Στη δίκη αυτή απαγορεύεται η εξέταση των παιδιών σας ως µαρτύρων, ενώ απαγορεύεται και ο όρκος. Αρµόδιο δικαστήριο είναι το Μονοµελές Πρωτοδικείο που βρίσκεται στην περιφέρεια της συνήθους κοινής διαµονής ή στην περιφέρεια όπου έχει την κατοικία ένας εκ των δύο συζύγων.

Η συµφωνία για τη ρύθµιση επιµέλειας των τέκνων µπορεί να τροποποιηθεί από το δικαστήριο;

Οχι. Η συµφωνία που προσκοµίζουν οι σύζυγοι δεν µπορεί να τροποποιηθεί. Το δικαστήριο βέβαια θα ελέγξει την εν λόγω συµφωνία πριν την επικυρώσει, ώστε να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στο συµφέρον του τέκνου, διαφορετικά θα αναβάλει τη συζήτηση προκειµένου οι σύζυγοι να αλλάξουν συµφωνία. Η συµφωνία των συζύγων που επικυρώνεται από το δικαστήριο ισχύει µέχρι να εκδοθεί δικαστική απόφαση που να ρυθµίζει το συγκεκριµένο ζήτηµα.

Διάστάση συζυγων: Τους τελευταίους µήνες η σχέση µε τον σύζυγό µου έχει διακοπεί πλήρως και συµπεριφερόµαστε εντελώς τυπικά. Για οικονοµικούς λόγους δεν έχω µετακοµίσει σε άλλο διαµέρισµα ούτε έχω κάνει αίτηση διαζυγίου. Μπορεί να θεωρηθεί ότι είµαστε σε διάστασηκαι να ζητήσω γι’ αυτόν τον λόγο διαζύγιο;

∆ιάσταση σηµαίνει ότι δεν υπάρχει έγγαµη συµβίωση µεταξύ των συζύγων, παρότι ο γάµοςδεν έχει λυθεί ακόµη µε διαζύγιο. Η διάσταση εκδηλώνεται συνήθως ως χωριστή διαβίωση των συζύγων. Οµως µπορεί να υφίσταται διάσταση ακόµη και εάν διαµένετε στην ίδια στέγη, αλλά τουλάχιστονο ένας από εσάς έχει την ψυχική διάθεση να απόσχει από την έγγαµη συµβίωση και έχει πάψει να συµπεριφέρεται ως σύζυγος.Σε αυτή την περίπτωση, σηµασία έχει η διακοπή των ψυχικών δεσµών, δηλαδή η συναισθηµατική αποξένωση µεταξύ των συζύγων, και όχι η χωριστή διαβίωση. Η διάσταση, µε οποιαδήποτε µορφή κι αν εκδηλώνεται, αποτελεί αιτία διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισµού κατ’ αµάχητο τεκµήριο, εφόσον διαρκέσει δύο χρόνια (και όχι τέσσερα όπως ίσχυε πριν από τον νόµο 3719/2008). Προσπάθειες επανασύνδεσης κατά τη διάρκεια της διάστασης δεν λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της συνολικής διάρκειάς της.

Πηγή: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ